สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

(303) 706-4789

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกิตติวิทย์

" การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยเวลา และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนกิตติวิทย์มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ โดยเน้นความต่อเนื่องในการเรียนรู้ การย้ำคิดย้ำทำจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ สามารถนำส่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนตามหลักสูตร และนอกเหนือจากนั้นได้เตรียมกิจกรรมเสริมให้เด็กได้เลือกเรียนตามความถนัด ให้กับทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพอย่างเต็มที่

การจัดการเรียนในชั้นเรียนนอกจากเน้นพัฒนาการทาง IQ แล้วโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน EQ ของผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรมและการจัดการพัฒนาด้านสังคมให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กเกิดความฉลาดทางด้านอารมณ์มีสุขภาพจิตดี รู้จักแยกแยะอะไรผิดอะไรถูก ไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขต่อไป "

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวสุกันติมา ยศพล
ปริญญาโท บริหารการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน Muncie IN,USA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม7797740928